Чоң жортуулда манастын мыкты чоролорунун жоокердик тартипти кармануулары жана өз ара сый-урматтуу мамилелери

Дата публикации: 09.07.2021

Чоң жортуулда манастын мыкты чоролорунун жоокердик тартипти кармануулары жана өз ара сый-урматтуу мамилелери

Колдошев М.К.
Аннотация: Илимий макалада кан Манастын “Чоң жортуулга” аттануу окуясында орун алган кол башчы Алмамбеттин, чыгаан жоокерлер Чубактын, Сыргактын жана башкалардын ортосундагы мекенчилдик сезимдери, мыйзамга, тартипке баш ийүү, жоопкерчиликтүүлүк көрүнүштөрү чагылдырылат. Ошону менен бирге баатырлардын арасында кездешчү, алардын мүнөздөрүндөгү, көз караштарындагы, түшүнүктөрүндөгү ар түрдүү майда-чүйдө карама-каршылыктардан өйдө турушуп, келечек жаркын максатты ишке ашыруунун жолунда бири-биринин мыкты сапаттарын жогору коюшуп, туура баалашып, өз ара урматтоо, курч кырдаалдарда ар кимиси өзүн кармай билүүсү, алардын чыдамдуулук касиеттери, ынтымакты сактоо үчүн баштарын кошуп, биримдүүлүккө умтулуулары баяндалып, талдоого алынат.
Ключевые слова: мыкты жоокер, “Чоң жортуул”, сапатын баалоо, жөндөмдүүлүгү, сабырдуулугу, бири-бирин урматтоосу, келечек максат, мыйзамды урматтоо.
Полный текст статьи